Giới thiệu về Tạp chí

Giới thiệu về Tạp chí

Tạp chí Y học Lâm sàng (Journal of Clinical Medicine - JoCM) xuất bản các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn thuộc các lĩnh vực:

  • Các chủ đề thuộc chuyên ngành y học lâm sàng
  • Các chủ đề y học cơ sở, cơ bản, dịch tễ học, y tế công cộng và chính sách/hệ thống y tế có liên quan đến các dịch vụ y học lâm sàng

Tạp chí Y học Lâm sàng (Journal of Clinical Medicine - JoCM) xuất bản các loại bài báo sau:

  • Nghiên cứu gốc (Original papers);
  • Tổng quan (Review papers);
  • Báo cáo ca bệnh/chùm ca bệnh hiếm (Case reports/Case series);
  • Phương pháp nghiên cứu (How to papers);
  • Thiết kế nghiên cứu (Design papers);
  • Bình luận (Commentary);
  • Tóm tắt luận án, luận văn (Thesis review/dissertation review).
  • Thông tin khoa học công nghệ y-dược (Pharmacetical and medical scientific information)